Građanski izvješće o praćenju
Promicanje održivog razvoja prirodne baštine doline Neretve

Je 1/06/2021 | di Dubrovačko-neretvanska županija

Opis

Projekt Promicanje održivog razvoja prirodne baštine doline Neretve s ciljem razvijanja javne svijesti o važnosti očuvanja bioraznolikosti i georaznolikosti kroz promociju, edukaciju i interpretaciju zaštićenih dijelova prirode i ekološke mreže Natura 2000, lociran je i /ili povezan sa sljedećim kategorijama područja prirodne baštine:1. Kategorija zaštićenih područja iz članka 111. stavka 1. podstavka 1. Zakona o zaštiti prirode (NN 80/13):
- -Tri posebna ornitološka rezervata Prud, Pod Gredom i Orepak
- -Posebni rezervat ihtiološko-ornitološki Delta Neretve - jugoistočni dio
- - Značajni krajobraz Predolac-Šibenica i Modro oko i jezero Desne.
2. Područja ekološke mreže Natura 2000 prema Uredbi o ekološkoj mreži (NN 124/13, 105/15)
- Područja očuvanja značajna za ptice POP Delta Neretve HR1000031; HR2000951 Krotuša; HR2001046 Matica Vrgoračko polje; HR2001242 Vir
- Područja očuvanja značajna za vrste i stanišne tipove POVS Delta Neretve HR5000031; HR 1000032 Biokovo i Rilić.
Projekt obuhvaća 9 infrastrukturnih zahvata, detalji kako slijedi:
Uređenje posjetiteljskog centra i planinarskog doma - rekonstrukcija škole u Baćini - Grad Ploče
Uređenje izložbenog prostora – postav muzeološke koncepcije za „prvu prostoriju“ Prirodoslovnog muzeja u Metkoviću - Grad Metković

Uređenje edu-eko kompleksa na brdu Trovro u Rogotinu - Grad Ploče
Uređenje promatračnice za bioraznolikost na Baćinskim jezerima - Grad Ploče
Uređenje tematskih staza na Baćinskim jezerima – postavljanje informativnih ploča - Grad Ploče
Uređenje pješačkih staza kroz značajni krajobraz predolac-Šibenica - Grad Metković
Uređenje edu-eko vrta u sklopu OŠ fra Ante Gnječa u Staševici - Grad Ploče
Uređenje edu-eko dječjeg igrališta u Otrić-Seocima - Općina Pojezerje
Nabava i postavljanje opreme i sustava tehničke zaštite - Grad Metković

Problemi na koje se projekt odnosi: nedovoljno valorizirana prirodna baština doline Neretve; nedostatak inovativnih i kvalitetnih turističkih sadržaja; nedostatak turističkih proizvoda i sadržaja atrakcija prirodne baštine; nedostatak edukativnih sadržaja i obrazovnih kapaciteta na temu zaštićenih dijelova prirode i ekološke mreže Natura 2000; neučinkovito upravljanje lokalitetima prirodne baštine; neadekvatno korišten prirodni kapital doline Neretve. Glavni cilj je održivo korištenje prirodne baštine doline Neretve kroz uređenje postojeće i stvaranje nove turističko-edukativne ponude, edukaciju predstavnika obiteljskih gospodarstava i ostalih poduzetnika, djelatnika u turizmu, školske djece, osoba s invaliditetom i posjetitelja o važnosti očuvanja zaštićenih dijelova eko mreže Natura 2000 doline Neretve te njezinu promociju. Vizija projekta je stvoriti kritičnu masu zaokruženih edukativnih ekoturističkih kompleksa, sadržaja i objekata na projektnom području u svrhu zoniranja doline Neretve kao jedinstvenog ekoturističkog područja međunarodne važnosti.

Stanje napredovanja nadziranog projekta

Sve što je projektom bilo predviđeno, to je i napravljeno. Iako su se planirani datumi pomakli zbog Covida-19, ali ti događaji su bili " viša sila".

Rezultati

Vrlo korisna i učinkovita intervencija – prevladavaju pozitivni vidovi i s gledišta krajnjeg korisnika smatra se sveobuhvatno učinkovitom

U sklopu projekta provedene su slijedeće aktivnosti koje su vidljive posjetiteljima delte Neretve:
• Uređenje posjetiteljskog centra Vrata Neretve i Planinarskog doma – rekonstrukcija škole u Baćini
• Uređenje izložbenog prostora – postav muzeološke koncepcije za „prvu prostoriju“ Prirodoslovnog muzeja u Metkoviću
• Uređenje edu-eko kompleksa na brdu Trovro u Rogotinu
• Postavljanje i uređenje Promatračnice za bioraznolikost s edukativnim sadržajem na Baćinskim jezerima.
• Uređenje poučno-tematskih staza na Baćinskim jezerima namijenjenih pješacima – postavljanje informativnih ploča edukativnog karaktera
• Revitalizacija i uređenje poučnih staza i šetnica namijenjenih pješacima na području Značajnog krajobraza Predolac-Šibenica
• Uređenje edu-eko vrta u sklopu Osnovne škole Fra Ante Gnječa u Staševici
• Uređenje eko dječjeg igrališta edukativnog sadržaja na temu zaštićenih dijelova prirode u školskom dvorištu Osnovne škole u Otrić-Seocima
• Mjere praćenja broja posjetitelja (postavljanje brojača posjetitelja na Baćinskim jezerima i Prirodoslovnom muzeju i dr.)
• Nabava i postavljanje opreme i sustava tehničke zaštite od požara kroz videonadzor na Babinoj Gomili i Predolac-Šibenici
A sve to biti će ucrtano i opisano u Vodiču prirodne baštine doline Neretve, koji će biti tiskan na hrvatskom i engleskom jeziku u 1000 primjeraka i trenutno je u izradi.

Slabe strane

Nedovoljna promidžba u nacionalnoj turističkoj kampanji i slaba prepoznatost šire javnosti jer je vrijednost projekta velika i iznimno važna za prirodu i kulturu ovog kraja...

Jake strane

Kreirano 6 novih edukativno-posjetiteljskih infrastrukturnih sadržaja za razvoj javne svijesti o važnosti očuvanja zaštićenih dijelova prirode i Natura 2000 mreže doline Neretve;
Kreirana 2 nova edukativna sadržaja u svrhu podizanja obrazovnog kapaciteta djece školske dobi o važnosti očuvanja zaštićenih dijelova prirode i Natura 2000 mreže doline Neretve;
Izrađen 1 Akcijski plan upravljanja posjetiteljima za projektno područje;
Definirane 1 Mjere za praćenje posjetitelja za projektno područje;
Kreiran 1 novi sadržaj na 2 lokacije tehničke opreme i postavljanja sustava za zaštitu od požara zaštićenih dijelova prirode i Natura 2000 mreže doline Neretve;
Kreirana i provedena 21 nova edukativna radionica na temu očuvanja prirodnih vrijednosti doline Neretve kojima je obuhvaćeno 725 dionika ciljnih skupina;
Kreirano novih 10 tipova promotivnih materijala u ukupno 16171 primjerak u svrhu podizanja razine svijesti o obnovljenoj prirodnoj baštini doline Neretve i projektnih rezultata.

Budući rizici

Nedovoljno korištenje prirodne baštine doline Neretve kroz uređenje postojeće i ovim projektom stvorene, nove turističko-edukativne ponude. Depopulacija stanovništva.

Rješenja i ideje koje želite predložiti

Stvoriti kritičnu masu zaokruženih edukativnih ekoturističkih kompleksa, sadržaja i objekata na projektnom području u svrhu zoniranja doline Neretve kao jedinstvenog ekoturističkog područja međunarodne važnosti. Poboljšati postojeću turistička ponuda s naglaskom na ekoturizam i sadržaje specifične za područje doline Neretve što će rezultirati produženjem turističke sezone, povećanjem broj noćenja i posjetitelja te ujedno omogućiti rast gospodarstva i sprječavanje depopulacije.

Istraga

Prikupljanje informacija

  • Raccolta di informazioni via web
  • Visita diretta documentata da foto e video
  • Intervista con l'Autorità di Gestione del Programma

Intervjuirali smo dvije koordinatorice projekta, Lara Šiljeg ispred Grada Metkovića i Ana Tutavac ispred Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije;

Dva glavna pitanja postavljena intervjuiranim osobama

1.Jeste li naišli na neke „poteškoće“ (financijske, administrativne ili bilo koje druge) i ako jesu, kako su ih riješili?
2.Jesmo li, po vašoj procjeni, nakon projekta vidljiviji na turističkoj karti, kao turistička destinacija, bilo kulturna bilo zbog prirodnih ljepota i specifičnosti?

Dva glavna odgovora intervjuiranih osoba

1.Jeste li naišli na neke „poteškoće“ (financijske, administrativne ili bilo koje druge) i ako jesu, kako su ih riješili?
Bolest COVID-19 nas je omela u redovitom izvršavanju aktivnosti. Aktivnost - „Uređenje poučno-tematskih staza na Baćinskim jezerima namijenjenih pješacima“ je umjesto u travnju završena u lipnju. To smo riješili tako što smo produžili Ugovor s izvođačem.
Također, zbog istog problema nismo mogli provesti zadnjih pet Edukacija namijenjenih djeci školske dobi do srpnja, nego smo završili u listopadu. Isto tako smo morali produžiti Ugovor s organizatorom. Zbog COVID-19 nismo te edukacije organizirali vrlo jednostavno preko škola kao do sada, već smo se morali snalaziti. Pa smo slali pozive preko medija, sportskih klubova za djecu, molili prijatelje i poznanike da dovedu svoju djecu itd. Nije bilo lako jer smo morali imati točno određen broj učenika na svakoj radionici, ali na kraju se ipak odazvao dovoljan broj.
Odgovor br.2:
1. Poteškoće tijekom provedbe projekta su se manifestirale u „višoj sili“ (globalna epidemija koronavirusa), koja nam je privremeno onemogućila infrastrukture zahvate, odnosno opremanje prostorija i ostale aktivnosti, kao i veliki potres u Zagrebu u ožujku 2020. u kojem je velik dio Prirodoslovnog muzeja u zagrebu oštećen, a upravo su ljudski resursu Prirodoslovnog muzeja bili zaduženi za prikupljanje i interpretaciju uzoraka koji su služili kao podloga za geološki postav u Prirodoslovnom muzeju u Metkoviću. Poteškoće smo riješili prolongiranjem provedbe projekta do 02.07.2021.